Bæredygtighed - Green Thinking by BROEN

Bæredygtighed

Bæredygtighed

Hvorfor?
Fra stigende vandstand i havene til udtømning af naturressourcer - overalt, hvor vi kigger hen, synes der at være en miljømæssig udfordring.

Green Thinking by BROEN
Hos BROEN er vi på en rejse sammen med vores kunder, vores leverandører, vores medarbejdere og vores ejere hos Aalberts.
Vi ved, at hver eneste lille skridt tæller, at hver eneste handling gør en forskel, og at forandring starter med os.

 

 4 FN verdensmål viser vejen

De fire mål for bæredygtig udvikling er valgt, fordi det er i forhold til disse mål, at vi kan gøre den største forskel.
Som førende producent af ventiler, aktuatorer og styringsløsninger spiller vores produkter en afgørende rolle i mange systemer verden over,
herunder bygningsinstallationer, industrielle processer, energisektoren, offshore og marine.

Som leverandør til disse industrier kan vi ikke undgå at tage vores del af ansvaret for at gøre dem så bæredygtige som muligt, så hurtigt som muligt. Ud over at udvikle mere energieffektive løsninger, der holder længere og kræver mindre vedligeholdelse, dokumenterer vi også vores produkters klimapåvirkning, for eksempel gennem livscyklusanalyser og miljøvaredeklarationer.
På den måde er vi med til at imødekomme industriernes klimakrav nu og i fremtiden.

6. Rent vand og sanitet
Sikre tilgængelighed og bæredygtig forvaltning af vand og sanitet for alle.

- BROEN FULL FLOW-produkterne i rustfrit stål går ud over, hvad der er lovmæssigt påkrævet i mange lande.
- BROEN FULL FLOW-kugleventilerne er lavet "hulrumsfrie", så ventilen kontinuerligt skylles igennem for at undgå stillestående vand i ventilen og dermed vækst af bakterier.

7. Ren energi til en overkommelig pris
Sikre adgang til billig, pålidelig, bæredygtig og moderne energi for alle.

- BROEN samarbejder med flere interessenter som Dansk Fjernvarme og State of Green.
- Produkter fra BROEN gør bygninger mere energieffektive.
- BROEN FULL FLOW med et energioptimeret flowdesign, der sikrer en meget lav intern flowmodstand.

8. Anstændigt arbejde og økonomisk vækst
Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle.

- BROEN fremmer personlig vækst i et sikkert og sundt arbejdsmiljø. 
- BROEN møder medarbejderne med fleksibilitet, tillid og respekt.
- BROEN støtter uddannelsesplaner på alle organisatoriske niveauer. 
- BROEN omfavner mangfoldighed blandt vores medarbejdere, da dette vil give det bedste input til vores forretning.
- BROENs leverandører skal imødekomme visse krav i vores adfærdskodeks med hensyn til, hvordan de håndterer deres medarbejderes sundhed og sikkerhed.
- BROEN ønsker at designe nye innovative produkter, der er mindre ressourcekrævende i både produktion og drift.

12. Ansvarligt forbrug og produktionsvækst
Sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre.

- BROEN har et særligt fokus på at undgå materialespild, og derfor genanvendes alle metaller. Fremadrettet ønsker vi også at reducere forbruget af plast og emballage.
- Når BROEN udvikler nye produkter, optimerer vi bl.a. på materialets miljøprofil, energiforbrug og hvordan vi kan genbruge produktet.
- BROEN følger principperne i FN's Global Compact med hensyn til menneskerettigheder, bæredygtighed, anti-korruption osv. Dette gælder også for vores leverandører.
- BROEN er underlagt en "Code of Conduct" fra vores ejer Aalberts N.V., som også kræver ansvarlig og bæredygtig forretningsadfærd.


Hvad gør vi?

Rent vand
Vi arbejder på at reducere forbruget af drikkevand i produktionen.

Sundhed & sikkerhed
Vi beskytter arbejdstagernes rettigheder og arbejder løbende på at fremme sikre og trygge arbejdsmiljøer.

Grøn energi
Vi køber oprindelsesgarantier fra danske vindmøller til at dække 100% af vores strømforbrug i Assens.

Genbrug
Vi arbejder på at designe produkter, der kan genanvnedes efter endt levetid.

Mindre affald og emballage
Vi arbejder på at undgå materialespild og fokuserer på at reducere og eliminere brugen af plast og emballage.

Produktinnovation
Når vi udvikler nye produkter, fokuserer vi på at optimere materialets miljøprofil og energiforbrug.

Følg os på LinkedIn og få nyheder om vores bæredygtige initiativer

Vidste du at?
Verdensmålene er 17 konkrete mål, der forpligter alle FN's 193 medlemslande til at afskaffe fattigdom og sult, reducere uligheder, sikre kvalitetsuddannelse og bedre sundhed for alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.


Frontløbere i branchen

Vores mål er at reducere produkternes vægt med 25 % og CO2-udledningen med 5% - med fokus på:

  • Forbedre vigtige produktparametre
  • Reduktion af produktets vægt
  • Reducer antallet af komponenter og procestrin
  • Reducer produktvarianter ved brug af modularitet​
  • Valg af processer med lavt energiforbrug og spild​
  • Reducere antallet af blandede materialetyper og tilladeadskillelse ved blanding af materialetyper

ISO14001:
ISO 14001 er en international accepteret standard, som danner grundlag for fastlæggelse af miljøledelse, som kan anvendes til enhver organisationstype i enhver industri. Standarden specificerer, hvad der kræves for at danne et miljøledelsessystem med udgangspunkt i virksomheden, dens processer og aktiviteter med fordeling af ansvar og kompetencer samt miljøopgaver i hverdagen.


CO2 reduction inden 2026

Når vi tillader os at sige, at vi er first movers, handler det om meget mere end at udvikle produkter, der bidrager til at reducere CO2-udledningen. BROEN har allerede taget de første skridt mod at blive en CO2-neutral virksomhed tilbage i 2018 - og vi arbejder hårdt på at nå de mål, der er sat for 2026. Med den ene fod halvvejs inde i fremtiden er Aalberts som ejere af BROEN Valve Technologies klar til at støtte op om de initiativer, vi sætter i gang - og det er vi taknemmelige for.


Scope 1, 2 og 3 er en måde at kategorisere de forskellige former for CO2-udledninger en virksomhed skaber i sin egen drift og i sin bredere værdikæde.

Scope 1-emissioner: Dækker de drivhusgasemissioner, som en virksomhed skaber direkte - f.eks. når den driver sine kedler og køretøjer.

Scope 2-emissioner: Er de emissioner, som virksomheden skaber indirekte - som fx den elektricitet eller energi, den køber til opvarmning og afkøling af bygninger, produceres på virksomhedens vegne.

Scope 3-emissioner: Det er her, det bliver vanskeligt ... I denne kategori er alle de udledninger, der ikke er forbundet med virksomheden selv, men som organisationen indirekte er ansvarlig for, i sin værdikæde. For eksempel ved at købe produkter fra sine leverandører og fra sine produkter, når kunderne bruger dem. Udledningsmæssigt er Scope 3 næsten altid den store faktor.


Hvordan?

Køreplan for netto nul kulstof
Som et resultat af en komplet carbon footprint-analyse, har BROEN udvalgt de top 5 fokusområder med den højeste
indflydelse for at nå målet om netto nul CO2-udledning

Scope 1 & 2
1. Energioptimering
2. Elektrificering af firmabiler
3. Grønne kontrakter/solpaneler
4. Produkter: mindre energiintensive processer
5. Overførsel af produktion fra Polen til Danmark

Scope 3
1. Produkter: færre materialer + bæredygtige materialer
2. Forsyning: genbrugsmaterialer i stedet for jomfruelige
3. Program for medarbejdernes pendling
4. Affaldsreduktion (mindre bearbejdning)
5. DGNB-certificering af ny bygning

 


Bæredygtig produktionshal i Assens

 

Vi sigter efter en DGBN-guldcertificering.
Det betyder, at vi har taget hensyn til miljø, økonomi, sociale forhold, teknik, proces og område i bygge-processen, hvilket har resulteret i disse seks fokusområder:

Solceller: Der opsættes 240 moduler – ca. 468m2
Forventet produktion ca. 93.000 kWh/år
Besparelse på ca. 13 ton CO2
 
Opladere til elbiler: Der er installeret 12 stk. CLEVER ladere.
Når firma El-biler er 100% indfaset i løbet af de næste 3 år forventer vi at spare ca. 45.000 liter brændstof om året – svarende til ca. 110 ton CO2

Overskudsvarme fra kompressorer: Vi anvender i dag en mindre del til rumopvarmning på lager i bygning 1.
Tanken er på længere sigt, når fabrikken er fuldt oppe at køre, at finde løsninger, som gør at vi kan anvende overskudsvarmen til opvarmning af vaskevand.

Fokus på optimeret arbejdsmiljø: Hvert kvartal afholder arbejdsmiljøorganisationen møder med fabrikkerne i Assens samt Polen og US, hvor vi drøfter muligheder, nye initiativer, og lære af hinandens erfaringer.
Der bliver lavet APV-handlingsplaner og vi følger op på alle nær-ved-hændelser og ulykker.


Hvad er DGNB?

DGNB står for German Sustainable Building Council, en uafhængig non-profit forening, der blev grundlagt i 2007 og har udviklet sig til Europas største netværk for bæredygtigt byggeri og den globalt anerkendte DGNB-certificering.

 


Krav om dokumentation

 


Livscyklusanalyse af hele bygninger

En bygnings LCA kvantificerer de miljømæssige konsekvenser af de handlinger og processer, der er nødvendige for at opføre og drive en bygning i dens levetid (typisk 50 år).

Livscyklusanalyse af produkter (LCA)
En produkt-LCA kvantificerer de miljømæssige påvirkninger i hele produktets levetid fra de handlinger og processer, der er nødvendige for at producere produktet. LCA'en er et internt virksomhedsdokument, der ikke er egnet til ekstern brug.

Miljømæssig produktdeklaration (EPD)
En EPD kvantificerer de miljømæssige påvirkninger i hele produktets levetid for et enkelt produkt, baseret på produktets LCA. Den rapporterer objektive, sammen-lignelige og tredjepartsverificerede data om produktets miljøpræstationer i et livscyklusperspektiv - i relation til byggeri og anlæg. EPD'en er lavet til ekstern brug på markedet.


Hvad er LCA og EPD?

LCA beskrivelse (Produckt)
Livscyklusanalyse (LCA) er en proces, hvor man evaluerer de virkninger, et produkt har på miljøet i hele dets levetid, og derved øger effektiviteten i ressourceforbruget og mindsker forpligtelserne.
Det kan bruges til at undersøge miljøpåvirkningen fra enten et produkt eller den funktion, produktet er designet til at udføre. LCA omtales ofte som en "vugge til grav"-analyse.

EPD beskrivelse
En miljøvaredeklaration (EPD) dokumenterer et byggeprodukts miljømæssige kvaliteter, og den er udviklet i overensstemmelse med anerkendte europæiske og internationale standarder. Med andre ord er det en standardiseret metode til at levere information om forbruget af energi og ressourcer samt miljøpåvirkninger fra produktion, brug og bortskaffelse af byggevarer. EPD er en deklaration, der kan sammenlignes med ernæringsoplysninger på bagsiden af fødevareemballage - selve oplysningerne siger ikke noget om, hvorvidt fødevaren er sund eller ej, men gennemsigtigheden gør det muligt for brugeren at vurdere. EPD'er gør det muligt at vælge de mest effektive materialer for at reducere bygningens samlede indbyggede kulstof og overholde reglerne eller opnå grønne bygningscertificeringskreditter.

EPD'er afspejler LCA-analysen af specifikke materialer produceret af tilgængelige producenter.

Find EPD'er på BROENs produkter HER

LCA beskrivelse (Bygning)
En livscyklusanalyse af en bygning involverer normalt en evaluering af hele dens livscyklus. Det betyder, at man inkluderer alle stadier i vurderingen - råvareforsyning, fremstilling af byggeprodukter, byggeprocesstadiet, brugsstadiet, nedrivning, og når materialerne bortskaffes eller genanvendes.

Hovedformålet med at udføre en LCA af en bygning er at forbedre designet og reducere projektets miljøpåvirkning. En af de nemmeste måder at nå dette mål på er at vælge materialer, der giver bedre resultater med hensyn til kulstof gennem hele livscyklussen, hvilket kunne være genbrugsmaterialer. EPD'er på produkter kan hjælpe specifikationsansvarlige med at holde deres LCA-beregninger under grænserne for lokale bestemmelser eller miljømæssig bygningscertificering som DGNB, BREEAM og LEED.

 


Beviset på succes

Vandforbruget til produktionen dækkes generelt af regnvand. Vi er i stand til at opbevare omkring 30.000 liter vand, og mængden af regnvand, der opsamles og genbrugt i vores produktion har resulteret i en årlig besparelse på omkring 800.000 liter drikkevand.

Der er etableret et lukket kredsløbssystem med vores messingleverandør, som tager alle messingspåner tilbage til genbrug. Det betyder, at vores produkter i gennemsnit indeholder cirka 70 % genanvendt messing.
Andre affaldsfraktioner, såsom forskellige stållegeringer, pap, papir, plast osv. Indsamles og behandles af en langvarig samarbejdspartner STENA.
Baseret på god kildesortering er der opnået en genanvendelsesgrad på 98,2% for disse fraktioner i 2021. De resterende 1,8% af vores affald er opdelt i 1,4% til forbrænding og 0,4% til deponering.

Sammenligning af den gamle BROEN BALLOMAX® DN50FP (svejs x svejs) og den nye BROEN FULL FLOW DN50FP (svejs x svejs).

Vidste du at?

“Med introduktionen af BROEN FULL FLOW-ventiler er vægten af BROEN BALLOMAX®-ventiler faldet med mere end 29,1 %, og flowydelsen er forbedret med 13 %. Det svarer til 2,5 kCO2 pr. ventil pr. år.”

 

 

​​