Om BROEN

Kvalitet

1. KVALITETSSTYRINGSPOLITIKKER, GENERELT

 • BROENs kvalitetsmålsætning skal opnås ved opretholdelse og videreudvikling af et kvalitetsstyringssystem, der inddrager alle funktioner, afdelinger og medarbejdere i forståelsen af kvalitetsbegrebets betydning for kunden.
 • Arbejdet med styring af kvaliteten af vore produkter er en tværorganisatorisk opgave, der involverer alle medarbejdere i en fælles opgave.
 • Enhver fejl begået hvor som helst i virksomheden er uønsket. De samlede ressourcer i virksomheden, som sættes ind på styring af kvaliteten, skal forvaltes således, at hovedvægten lægges på forebyggelse af at fejl opstår ud fra en total omkostningsbetragtning.

 

2. Produktion

 • Produktion af BROENs komponenter og færdige produkter skal baseres på klare og entydigt beskrevne krav, som er synlige, operationelle og opnåelige for berørte medarbejdere.
 • BROENs personale skal gennem træning og instruktion være i stand til at påvirke egne arbejdsprocesser for opnåelse af fastlagt kvalitetsniveau.
 • BROENs produktionsfaciliteter skal vedligeholdes i en sådan grad, at proceskapabiliteten til stadighed er i overensstemmelse med tegningskravene.

 

3. Konstruktion og udvikling

 • Nye BROEN produkter skal konstrueres eller udvikles styret og koordineret i samarbejde med kunden og ved koordinering af øvrige funktioners indsats, således at det tilbudte produkt repræsenterer husets samlede formåen med markedsføring af produkter, der lever op til kundens forventninger til funktionalitet og pålidelighed samt produktstandarder, der ligger til grund for myndigheders produktgodkendelser.

 

4. Salg og markedsføring

 • BROEN skal altid være i stand til sagligt at kunne redegøre for produkternes anvendelse og begrænsninger, og skal være i stand til at kunne vejlede og rådgive kunden i brugen af produkterne.
 • BROENs kontaktflade til kunderne i dagligdagen varetages styret og koordineret, således at kunderne får tillid til, at indgåede aftaler overholdes.

 

5. Kvalitet

 • BROENs kvalitetsstyringssystem skal fastholde og vedligeholde de grundlæggende krav til produkternes kvalitet i relevante specifikationer, og det skal være muligt for alle medarbejdere ved efterlevelse af fastlagte procedurer og instruktioner at opnå den specificerede kvalitet.
 • BROENs kvalitetsstyringssystem skal derudover være af en sådan art, at erkendte fejltilstande overalt i organisationen analyseres og at der på en systematisk og effektiv måde igangsættes og gennemføres de nødvendige tiltag til den løbende kvalitetsforbedring.
 • BROENs kvalitetsstyringssystem skal opfylde kravene i nationale og internationale standarder, hvor dette er relevant.

 

6. Logistik

 • BROEN vil, overalt hvor det er økonomisk fordelagtigt, foretage indkøb efter Just-In-Time principperne, således at kapitalbindingen er mindst mulig. Dette lægger op til et tæt og langvarigt samarbejde med få leverandører og giver mulighed for hurtig og enkel afklaring af vore kvalitetskrav til leverancerne og eventuelle senere kvalitets problemer.

BROEN vil opretholde og udbygge en tæt kontakt med vore forhandlere omkring ordrebehandling af standardprodukter, for derigennem at opnå høj leveringsservice og leveringssikkerhed (hjælp til selvhjælp princippet) samt bedre kapacitetsplanlægning og jævn produktion.
Assens, 12. marts 2018

ISO 9001:2015 certifikat

BROENs fem værdier

Vi når vore mål ved at gøre, hvad vi siger vi vil gøre – stærke værdier er grundlaget for vores forretning og knytter os sammen.

Winning with people!

Vis entrepreneurskab

Vi udforsker og realiserer drømme. Vi tilpasser os, innoverer og fokuserer på vores kunders behov og giver dem endnu mere tilbage

Tag ejerskab

Vi er selv ansvarlige for at nå vores mål. Vær proaktiv, ansvarlig og beslutningsdygtig.

Gå efter det bedste

Vi er passionerede selvkritiske og vedholdende i alt hvad vi laver. Vi udfordrer status quo, flytter grænser og tænker ud af boksen – og vi leverer

Del og lær

Vi lærer af hinanden ved at agere professionelt men med en åben indstilling. Vi bliver bedre dag for dag og vi er ikke bange for at fejle. Faktisk så ser vi det som et værdifuldt punkt på vejen mod succes.

Vi har integritet

Vi fører an med et godt eksempel, agerer ligefrem og tør at tage ordet. Vi er til enhver tid professionelle i alt hvad vi foretager os